USE THE CODE: INT30 FOR 30% DISCOUNT ON HIGHEST PRICED ITEM IN CART

§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

§ 2 Ukončenie zmluvy

§ 3 Ceny

§ 4 Poštovné náklady

§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania

§ 6 Platobné podmienky

§ 7 Výhrada vlastníctva

§ 8 Poučenie o odvolaní

§ 9 Právo na vrátenie dodatočne k zákonnému právu na odvolanie

§ 10 Garancia

§ 11 Ručenie

§ 12 Záverečné ustanovenia

 

§ 1 Oblasť platnosti a ponúkateľ

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky, ktoré vykonajú spotrebitelia (§ 13 BGB) prostredníctvom online-shopu DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin.

1.2   DefShop je preverený online-shop a podriadil sa kódexu správania Trusted Shops (k nahliadnutiu na www.trustedshops.de).


§ 2 Ukončenie zmluvy

2.1   Zobrazenia produktov v online-shope slúžia na odovzdanie obchodnej ponuky. Stlačením tlačidla [Teraz potvrdiť] odovzdáte záväznú obchodnú ponuku. Predaj našich produktov je realizovaný iba pre súkromné používanie v bežných množstvách.

2.2   Vašu objednávku môžeme prijať odoslaním osobitného potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru v priebehu piatich dní. Potvrdenie obdržania objednávky prebieha prostredníctvom automatického e-mailu bezprostredne po odoslaní objednávky a nepredstavuje ešte prijatie objednávky.

2.3   Ak naše potvrdenie objednávky obsahuje písomné alebo tlačové chyby alebo ak je naše stanovenie ceny založené na technicky podmienenej chybe pri sprostredkovaní, sme oprávnení k napadnutiu platnosti. Už prijaté platby Vám budú okamžite vrátené.


§ 3 Ceny

Ceny uvedené na stránkach s produktami obsahujú zákonnú daň z pridanej hodnoty a ďalšie cenové zložky.

 

§ 4 Poštovné náklady

4.1   Za doručenie vrámci Nemecka účtujeme paušálne 4,65 EUR za objednávku. Pri zásielkach na dobierku 8,65 EUR. Príslušné náklady za dodanie do zahraničia si prosím prečítajte v bode „Dodacie podmienky“ v našom shope.

4.2   Pri platbe na dobierku je vrámci Nemecka splatný poplatok vo výške 2,00 EUR, ktorý účtuje doručovateľ na mieste. Iné dane a poplatky nevznikajú.

4.3   Pri doručení do nečlenských štátov EÚ vyvstávajú dodatočné clá, dane a poplatky. O clách pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

O dovozných daniach a poplatkoch pri doručení do nečlenských krajín EÚ sa môžete informovať napr. na nasledujúcom odkaze:

http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do

Informácie špeciálne pre Švajčiarsko nájdete napr. na:

http://xtares.admin.ch/tares/


§ 5 Dodacie podmienky a výhrada vlastného zásobovania

5.1   Doručenie je realizované iba vrámci Nemecka prostredníctvom DHL. V prípade medzinárodných zásielok je balík predaný príslušnej doručovacej službe konkrétnej krajiny.

5.2  Ak doručenie tovaru napriek trojnásobnému pokusu o doručenie zlyhá, máme právo odstúpiť od zmluvy. Príp. obdržané platby Vám budú okamžite vrátené.

5.3  Ak objednaný produkt nie je k dispozícii, pretože nám ho dodávateľ bez nášho zavinenia nedodal, môžeme odstúpiť od zmluvy. V takom prípade Vás budeme okamžite informovať a príp. Vám navrhneme doručenie porovnateľného produktu. Ak nie je k dispozícii porovnateľný produkt alebo ak si neželáte doručenie porovnateľného produktu, okamžite Vám vrátime príp. už od Vás obdržanú platbu.

 

§ 6 Platobné podmienky

6.1   Platba je uskutočnená podľa voľby prostredníctvom platby vopred, faktúry, dobierky, kreditnej karty, okamžitého prevodu, PayPal alebo Skrill.

6.2   Pri platbe vopred uvedieme naše bankové spojenie v povrdení objednávky. Faktúrovanú čiastku je potrebné uhradiť na náš účet v priebehu 14 dní. Pri platbe kreditnou kartou je čiastka z Vášho konta stiahnutá pri uzatvorení objednávky. Ohľadom ostatných spôsobov platby sa prosím informujte v bode 2.1 našej infostránky (http://sk.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3   Platba prostredníctvom faktúry: V spolupráci s Klarna Vám ponúkame kúpu na faktúru ako platobnú možnosť. Pri platbe s Klarna nemusíte nikdy zadávať Vaše kontové údaje a zaplatíte až vtedy, keď obdržíte tovar. Právo na vyúčtovanie máte len vtedy, ak sú Vaše protinároky právoplatne stanovené súdom alebo sme ich nesporne písomne uznali. Zadržiavacie právo môžete uplatniť len vtedy, ak vyplývajú nároky z toho istého zmluvného vzťahu. Pri platbe Klarna faktúra nie je možné dodanie na adresu, ktorá sa nezhoduje s fakturačnou adresou. Prosíme Vám v tomto prípade o porozumenie. Pri platbe na faktúru s Klarna vždy najskôr obdržíte tovar a vždy máte lehotu na zaplatenie 14 dní. Ďalšie informácie a úplné znenie VOP od Klarna ku kúpe na faktúru nájdete tu: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.

Úplné znenie VOP ku kúpe na splátky od Klarna si môžete stiahnuť tu (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf).

Klarna preverí a vyhodnotí zadané údaje konzumenta a pri oprávnenom podnete si zvyčajne vymieňa údaje s inými spoločnosťami a hospodárskymi informačnými inštitúciami (preverenie bonity). Ak nie je zaručená bonita konzumenta, môže Klarna AB zákazníkovi odoprieť svoje spôsoby platby a musí ho upozorniť na alternatívne možnosti platby. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane údajov a nie sú poskytované na reklamné účely tretím osobám. Viac o ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna sa dozviete tu. (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)

Pre ďalšie informácie o Klarna navštívte www.klarna.de

Klarna AB, Firmen - und Körperschaftsnummer (firemné a korporačné číslo): 556737-0431


§ 7 Výhrada vlastníctva

Tovar je až do úplného splatenia naším vlastníctvom. Založenie, prevedenie záruky, spracovanie alebo pretvorenie pred prechodom vlastníctva nie je bez nášho súhlasu dovolené.

 

§ 8 Poučenie o odvolaní

Právo na odvolanie

Vaše zmluvné prehlásenie môžete odvolať vrámci 14 dní bez udania dôvodov v textovej forme (napr. list, fax, e-mail) alebo – ak je Vám vec prenechaná pred vypršaním lehoty – i vrátením veci. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odstavcom 1 a 2 EGBGB ako aj našich povinností podľa § 312g odstavca 1 veta 1 BGB v spojení s článkom 246 § 3 EGBGB. Pre zachovanie odvolacej lehoty stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci.

Odvolanie adresujte na:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)

E-mail: [email protected]

Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete poskytnúť naspäť, resp. vrátiť, prijatý výkon ako aj úžitok (napr. výhody z používania) alebo ho môžete vrátiť len čiastočne alebo iba v zhoršenom stave, musíte nám do tej miery poskytnúť príp. náhradu hodnoty. Za zhoršenie veci nám musíte poskytnúť náhradu hodnoty iba vtedy, ak k zhoršeniu došlo pri zaobchádzaní s vecou, ktoré prekračuje preskúšanie vlastností a spôsobu fungovania. Pod „Preskúšaním vlastností a spôsobu fungovania" sa rozumie testovanie a preskúšanie tovaru, ako je to možné a bežné v predajni.

Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte nepriniesli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté. Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním prehlásenia o odvolaní alebo veci, pre nás ich prijatím.

Financované obchody

Ak túto zmluvu financujete prostredníctvom pôžičky a neskôr zmluvu odvoláte, nie ste už viazaní ani na pôžičkovú zmluvu, ak tvoria obe zmluvy jeden hospodársky celok. To je možné predpokladať predovšetkým vtedy, keď sme zároveň Vaším poskytovateľom pôžičky alebo ak s nami Váš poskytovateľ pôžičky spolupracuje ohľadom financovania. Ak sme pôžičku pri nadobúdaní účinnosti odvolania alebo pri vracaní tovaru už obdržali, vstúpi Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám ohľadom právnych následkov odvolania alebo vrátenia tovaru do našich práv a povinností z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, ak je predmetom existujúcej zmluvy získavanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak chcete čo možno najďalekosiahlejšie predísť zmluvnému zaviazaniu, použite Vaše právo na odvolanie a odvolajte okrem toho i pôžičkovú zmluvu, ak máte i v jej prípade právo na odvolanie.

Výnimky z práva na odvolanie

Právo na odvolanie nevzniká pri diaľkovo uzatvorených odbytových zmluvách

- pri doručení tovarov, ktoré boli zhotovené podľa špecifických požiadaviek zákazníka alebo

- sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkam alebo

- sú na základe ich charakteru nevhodné pre spätné zaslanie alebo

- sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum prepadnutia bol prekročený alebo

- pri doručení audio- a videozáznamníkov alebo softwaru, ak spotrebiteľ doručené údajové média odpečatil alebo

- na doručenie novín, časopisov a ilustrovaného tovaru, okrem prípadu, že spotrebiteľ telefonicky odovzdal svoje zmluvné prehlásenie.

Koniec poučenia o odvolaní

8.1   Bez toho, aby tým bolo obmedzené Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme

-   o predchádzanie poškodeniu a znečisteniu tovaru, o nepranie výrobku a neodstraňovanie etikiet ako aj o to, aby ste nám tovar odoslali naspäť podľa možnosti v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. Používajte prosím príp. dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale). Ak už nemáte originálny obal, zabezpečte prosím vhodným obalom dostatočnú ochranu pred prípadnými poškodeniami počas transportu.

-   tovar prosím odošlite naspäť ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík a uschovajte si doklad o doručení.

-   pred vrátením tovaru nám zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

8.2   Ak uplatníte Vaše právo na odvolanie (pozri Poučenie o odvolaní), musíte niesť pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar zodpovedá objednávke a ak cena vracanej veci neprekračuje čiastku 40 Eur alebo ak ste pri vyššej cene v čase odvolania ešte neposkytli protivýkon alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady.


§ 9 Právo na vrátenie tovaru dodatočne k zákonnému právu na odvolanie

9.1   Dodatočne k zákonnému právu na odvolanie Vám poskytujeme 30-dňové právo na vrátenie tovaru

9.2   Právo na vrátenie môžete uplatniť spätným odoslaním obdržaného tovaru bez udania dôvodu do 30 dní. Iba v prípade tovaru, ktorý nie je možné odoslať ako balík (napr. pri neskladnom tovare) môžete vrátenie oznámiť i ako žiadosť o prijatie tovaru naspäť v textovej forme. Lehota začína plynúť doručením tovaru príjemcovi.

9.3   Pre zachovanie lehoty stačí včasné odoslanie tovaru alebo žiadosti o prijatie tovaru naspäť.

9.4   Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte neposkytli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté.

9.5   Spätnú zásielku alebo žiadosť prijatie tovaru naspäť adresujte na:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)

E-mail: [email protected]

9.6   V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky. V prípade zhoršenia veci a za používanie (napr. výhody z používania), ktoré nemožno alebo čiastočne nemožno vrátiť alebo možno vrátiť iba v

zhoršenom stave, nám musíte do tej miery poskytnúť náhradu hodnoty

9.7   Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním tovaru alebo žiadosti prijatie tovaru naspäť, pre nás ich prijatím.

9.8   Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na vrátenie tovaru, mali by ste zabrániť poškodeniu a znečisteniu, výrobok neprať a neodstraňovať etikety a rovnako nám odoslať tovar v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. V opačnom prípade máme právo uplatniť zníženie hodnoty alebo odmietnuť prijatie vráteného tovaru.

9.9   Pre spätnú zásielku prosím použite dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale).

9.10   Tovar prosím odošlite naspäť k nám ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík, pretože inak musíme od vracanej čiastky odpočítať prípadné dodatočné náklady. Uschovajte si prosím doklad o prijatí tovaru.

9.11   Pred vrátením tovaru nám prosím zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

9.12   Platnosť zákonného práva na odvolanie ostáva v každom prípade nedotknuteľná vyššie uvedenými pravidlami (čísla 9.1 – 9.11).


§ 10 Garancia

Uplatnenie záruky prebieha podľa zákonných ustanovení.

 

§ 11 Ručenie

11.1   Vylučujeme naše ručenie za ľahko nedbanlivé porušovanie povinností, pokiaľ sa netýkajú zmluvne dôležitých povinností, škôd z poškodenia života, tela alebo zdravia alebo záruk alebo ak sú dotknuté nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov. Zmluvne dôležité povinnosti sú tie, ktorých splnenie vôbec umožňuje náležité naplnenie zmluvy a v ktorých splnenie môžete dúfať.

11.2   To isté platí pre porušovanie povinností našich pomocníkov pri plnení a zákonných zástupcov

 

§ 12 Záverečné ustanovenie

12.1   Tieto všeobecné používateľské podmienky upravujú zmluvný vzťah rozsiahlo a výhradne. Zmeny a doplnky si k nadobudnutiu platnosti vyžadujú písomnú formu. Toto platí i pre zrušenie tejto klauzuly o písomnej forme.

12.2   Ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné, ostáva zmluva v ostatných bodoch účinná. Namiesto neúčinných ustanovení platia príslušné zákonné predpisy.

12.3   Platí právo Nemeckej spolkovej republiky za vylúčenia predpisov kúpneho práva UN (CISG).

12.4   Máte možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu v nemeckom alebo anglickom jazyku.

12.5   Ak ste podnikateľ alebo nemáte všeobecné sídlo súdu v Nemecku alebo inom členskom štáte EÚ alebo ste Vaše bydlisko podľa platnosti týchto používateľských podmienok preložili do zahraničia alebo Vaše bydlisko alebo zvyčajné miesto zdržiavania sa v prípade vznesenia žaloby nie je známe, je výhradným miestom konania súdneho procesu sídlo Defshop-u.