USE THE CODE: INT30 FOR 30% DISCOUNT ON HIGHEST PRICED ITEM IN CART
Právo na odvolanie

§ 8 Poučenie o odvolaní

Právo na odvolanie

Vaše zmluvné prehlásenie môžete odvolať vrámci 14 dní bez udania dôvodov v textovej forme (napr. list, fax, e-mail) alebo – ak je Vám vec prenechaná pred vypršaním lehoty – i vrátením veci. Lehota začína plynúť obdržaním tohto poučenia v textovej forme, avšak nie pred doručením tovaru príjemcovi a tiež nie pred splnením našich informačných povinností podľa článku 246 § 2 v spojení s § 1 odstavcom 1 a 2 EGBGB ako aj našich povinností podľa § 312g odstavca 1 veta 1 BGB v spojení s článkom 246 § 3 EGBGB. Pre zachovanie odvolacej lehoty stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci.

Odvolanie adresujte na:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Germany

Fax: 030 4099 8240-1 (miestny tarif)

E-mail: [email protected]

Dôsledky odvolania

V prípade účinného odvolania je potrebné obojstranne poskytnúť naspäť prijaté výkony a vrátiť príp. čerpané úžitky (napr. úroky). Ak nám nemôžete poskytnúť naspäť, resp. vrátiť, prijatý výkon ako aj úžitok (napr. výhody z používania) alebo ho môžete vrátiť len čiastočne alebo iba v zhoršenom stave, musíte nám do tej miery poskytnúť príp. náhradu hodnoty. Za zhoršenie veci nám musíte poskytnúť náhradu hodnoty iba vtedy, ak k zhoršeniu došlo pri zaobchádzaní s vecou, ktoré prekračuje preskúšanie vlastností a spôsobu fungovania. Pod „Preskúšaním vlastností a spôsobu fungovania" sa rozumie testovanie a preskúšanie tovaru, ako je to možné a bežné v predajni.

Veci, ktoré je možné odoslať formou balíka, odošlite na naše riziko naspäť. Pravidelné náklady za spätnú zásielku nesiete Vy, ak doručený tovar zodpovedá objednanému tovaru a ak cena vrátenej veci neprekračuje čiastku 40 € alebo ak ste v prípade vyššej ceny veci v čase odvolania ešte nepriniesli protislužbu alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady. Veci, ktoré nie je možné odoslať balíkom, budú u Vás vyzdvihnuté. Záväzky týkajúce sa uskutočnenia platieb musia byť splnené v priebehu 30 dní. Lehota pre Vás začína plynúť odoslaním prehlásenia o odvolaní alebo veci, pre nás ich prijatím.

Financované obchody

Ak túto zmluvu financujete prostredníctvom pôžičky a neskôr zmluvu odvoláte, nie ste už viazaní ani na pôžičkovú zmluvu, ak tvoria obe zmluvy jeden hospodársky celok. To je možné predpokladať predovšetkým vtedy, keď sme zároveň Vaším poskytovateľom pôžičky alebo ak s nami Váš poskytovateľ pôžičky spolupracuje ohľadom financovania. Ak sme pôžičku pri nadobúdaní účinnosti odvolania alebo pri vracaní tovaru už obdržali, vstúpi Váš poskytovateľ pôžičky vo vzťahu k Vám ohľadom právnych následkov odvolania alebo vrátenia tovaru do našich práv a povinností z financovanej zmluvy. Posledné neplatí, ak je predmetom existujúcej zmluvy získavanie finančných nástrojov (napr. cenných papierov, devíz alebo derivátov).

Ak chcete čo možno najďalekosiahlejšie predísť zmluvnému zaviazaniu, použite Vaše právo na odvolanie a odvolajte okrem toho i pôžičkovú zmluvu, ak máte i v jej prípade právo na odvolanie.

Výnimky z práva na odvolanie

Právo na odvolanie nevzniká pri diaľkovo uzatvorených odbytových zmluvách

- pri doručení tovarov, ktoré boli zhotovené podľa špecifických požiadaviek zákazníka alebo

- sú jednoznačne prispôsobené osobným požiadavkam alebo

- sú na základe ich charakteru nevhodné pre spätné zaslanie alebo

- sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum prepadnutia bol prekročený alebo

- pri doručení audio- a videozáznamníkov alebo softwaru, ak spotrebiteľ doručené údajové média odpečatil alebo

- na doručenie novín, časopisov a ilustrovaného tovaru, okrem prípadu, že spotrebiteľ telefonicky odovzdal svoje zmluvné prehlásenie.

Koniec poučenia o odvolaní

8.1   Bez toho, aby tým bolo obmedzené Vaše právo na odvolanie, Vás prosíme

-   o predchádzanie poškodeniu a znečisteniu tovaru, o nepranie výrobku a neodstraňovanie etikiet ako aj o to, aby ste nám tovar odoslali naspäť podľa možnosti v originálnom balení s celým príslušenstvom a všetkými časťami balenia. Používajte prosím príp. dodatočné ochranné balenie (predovšetkým obuv by mala byť okrem originálneho kartónu odoslaná ešte v ďalšom obale). Ak už nemáte originálny obal, zabezpečte prosím vhodným obalom dostatočnú ochranu pred prípadnými poškodeniami počas transportu.

-   tovar prosím odošlite naspäť ako ofrankovaný príp. našou retoure-nálepkou/balíkovou značkou označený balík a uschovajte si doklad o doručení.

-   pred vrátením tovaru nám zavolajte na telefónne číslo 030-409 982 41, aby ste nám ohlásili spätnú zásielku. Tak nám umožníte čo možno najrýchlejšie zaradenie produktov.

8.2   Ak uplatníte Vaše právo na odvolanie (pozri Poučenie o odvolaní), musíte niesť pravidelné náklady za spätnú zásielku, ak doručený tovar zodpovedá objednávke a ak cena vracanej veci neprekračuje čiastku 40 Eur alebo ak ste pri vyššej cene v čase odvolania ešte neposkytli protivýkon alebo zmluvne dohodnutú čiastočnú splátku. V opačnom prípade za spätnú zásielku nenesiete žiadne náklady.